Greenpeace och deras viktiga arbete

Greenpeace har en viktig roll inom internationellt miljöarbete

Greenpeace är en av världens mest kända och etablerade miljöorganisationer som finansierar sitt freds- och miljöfrämjande arbete genom bidrag från privatpersoner. En stor del av bidragen kommer in via medlemmar som värvas direkt på gatan. Greenpeace arbete är inte alltid okontroversiellt. Man använder ofta uppseendeväckande civil olydnad som metod och bryter alltså mot lagar om det kan skapa opinion mot miljöförstöring. Organisationen har uppmärksammat många brott mot miljön begångna av både stora multinationella företag och regeringar. Man har inte dragit sig för att ta upp kampen med myndigheter eller andra resursstarka aktörer som setts som fiender till miljön.

Greenpeace värderingar och historia

Organisationen grundades i Kanada 1971, främst för att skapa opinion mot kärnvapenprov. Senare har Greenpeace kommit att engagera sig i många olika miljöfrågor och nått så stora framgångar att man idag, på goda grunder, kallar sig för världens största miljöorganisation. Idag är havens biologiska mångfald och den globala uppvärmningen högt prioriterade frågor på det övergripande planet. Förutom lokala och globala miljöproblem arbetar man även med internationellt fredsarbete. Trots att man bildades i Nordamerika är organisationen störst i Europa. Kontor och medarbetare finns dock på alla kontinenter. Huvudkontoret är beläget i Amsterdam.

Greenpeace har som målsättning att på ett fredligt sätt konfrontera dem och det som skadar miljön och sedan åstadkomma en varaktig positiv förändring. De är aktivister som föredrar fredliga metoder. Konfrontation och icke-våld – med andra ord. Dock har man själva under sina, inte sällan olagliga, aktioner utsatts för våld och flera aktivister har fängslats. Oberoende i relation till politiska partier, företag och länder är en annan grundläggande värdering som noga efterföljs och organisationen tar inte emot statliga bidrag eller pengar från företag.

Metoder och uppmärksammade kampanjer

Inom organisationen har man varit mycket duktiga på att informera och påverka media. Det handlar om opinionsbildning som syftar till att rikta uppmärksamhet mot miljöfrågor och åstadkomma förändringar hos såväl individer som regeringar. Greenpeace finansierar större delen av sin verksamhet genom insamlingar från privatpersoner. Detta har lett till att man idag har ganska stora resurser. Bland annat i form av båtar för olika typer av aktioner, anställd personal i flera länder och ett team med jurister specialiserade på miljöfrågor och brott mot internationell rätt.

Mitt under det kalla kriget skickade organisationen in ett team med experter på sälfångst i Sibirien trots hot från den ryska marinkåren. En kampanj i Stilla havet ledde till att Greenpeace fartyget Rainbow Warrior utsattes för en bombattack av franska kommandosoldater vilket ledde till att en besättningsman avled. Exempel på när insatser från organisationen fått företag och även regeringar att ändra sin miljöpolicy är många. Två exempel som brukar lyftas fram som bevis på organisationens framgångar är attitydförändring när det gäller kommersiell valfångst och stopp mot kärnvapenprov i atmosfären.

Greenpeace bedriver storskaligt miljöarbete

Greenpeace är en mycket viktig organisation när det kommer till opinionsbildning i viktiga freds och miljöfrågor. Att man gång på gång lyckats åstadkomma förändringar beror dels på att det är en förhållandevis resursstark organisation idag men också på att den dragit till sig skickliga medarbetare. Man kan säga att organisationen sysslar med lobbying inom miljöområdet och den har ofta uppmärksammade kampanjer inom civil olydnad som utgångspunkt. De är experter på att föra in aktivister på områden där de egentligen inte får vara för att på så sätt skapa uppmärksamhet kring en viktig fråga.